Algemene gebruiksvoorwaarden Bedrijfspandenmatch.nl

Bedrijfspandenmatch.nl staat open voor professionele partijen die handelen in de uitoefening van beroep of bedrijf. Registreren op Bedrijfspandenmatch.nl is gratis. Je kunt er zelf voor kiezen een gratis account te upgraden tot een Smart User Account, waarvoor een periodiek bedrag in rekening wordt gebracht. Een Smart User account geeft je toegang tot diverse speciale voordelen die op onze website en in deze Voorwaarden worden uitgelegd. 

Voor vragen of problemen bij het gebruik van Bedrijfspandenmatch.nl kun je gerust een mail sturen naar: support@bedrijfspandenmatch.nl.


1. Algemeen
1.1
In deze algemene gebruiksvoorwaarden (“Algemene Gebruiksvoorwaarden”) wordt verstaan onder:
(a) Portaal: het platform dat wordt gevormd door internetpagina’s en overige content en dat gehost wordt onder het domein www.bedrijfspandenmatch.nl, alsmede eventuele sub-domeinen daarvan;
(b) Gebruiker: een natuurlijk persoon of rechtspersoon die in de uitoefening van beroep of bedrijf een account op het Portaal aanmaakt; 
(c) Bedrijfspandenmatch.nl: Rentbuyestate.com Netherlands ApS, gevestigd te Mynstersvej, 1827 Kopenhagen, Denemarken en ingeschreven bij de Deense kamer van koophandel onder nummer: CVR DK-36997761; 
(d) Voorwaarden: deze Algemene Gebruiksvoorwaarden, alsmede overige algemene voorwaarden, zoals het Privacy Statement en Cookie Statement, die door Bedrijfspandenmatch.nl gehanteerd worden in haar relatie tot de Gebruiker in het kader van het Portaal. 

1.2
Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik van het Portaal, alsmede op de door Bedrijfspandenmatch.nl geleverde diensten, alsmede op alle aanbiedingen van Bedrijfspandenmatch.nl aan Gebruiker, orders van Gebruiker aan Bedrijfspandenmatch.nl en overeenkomsten die in verband met het Portaal tussen Bedrijfspandenmatch.nl en Gebruiker tot stand komen.

1.3
Bedrijfspandenmatch.nl levert via het Portaal een dienst waarmee verhuurders, huurders, verkopers en kopers van bedrijven in Nederland direct contact met elkaar kunnen komen. Het gebruik van het Portaal is in beginsel gratis, maar Gebruikers hebben de mogelijkheid om hun account tegen betaling op te waarderen tot een Smart User account, wat een reeks voordelen biedt ten opzichte van een gratis account. Deze voordelen zijn weergegeven in artikel 3.2 en 4.5 hierna.

 

2. Account en e-mails

2.1
Door het aanmaken van een account via het Portaal of het gebruik van het Portaal, bijvoorbeeld door het opvragen van contactgegevens van een andere Gebruiker op het Portaal, accepteert de Gebruiker de toepasselijkheid van deze Voorwaarden.

2.2
Het verzenden van e-mails door Bedrijfspandenmatch.nl met contactgegevens van Gebruikers aan bedrijfsruimte-aanbiedende Gebruikers, respectievelijk bedrijfsruimtezoekende Gebruikers, vormt een geïntegreerd en noodzakelijk onderdeel van de diensten die Bedrijfspandenmatch.nl in verband met het Portaal biedt. Het Portaal kan in de praktijk niet effectief functioneren, en Bedrijfspandenmatch.nl kan haar diensten niet verrichten, zonder dat dergelijke e-mails worden verstuurd. Indien de Gebruiker daarvoor zijn toestemming heeft gegeven, of zich daarvoor uitdrukkelijk heeft ingeschreven, kan Bedrijfspandenmatch.nl de Gebruiker tevens e-mails sturen met het laatste aanbod van bedrijfsruimtes respectievelijk relevante advertenties van bedrijfsruimtezoekenden, afgestemd op de persoonlijke voorkeuren van de Gebruiker. De Gebruiker kan zich op ieder gewenst moment afmelden voor het ontvangen van deze laatstgenoemde e-mails, door op de bijbehorende link te klikken in de desbetreffende toegezonden e-mail of door het versturen van een e-mail naar support@bedrijfspandenmatch.nl. Zie voor een gedetailleerde beschrijving van de wijze waarop Bedrijfspandenmatch.nl persoonsgegevens verwerkt ons Privacy Statement en ons Cookie Statement.

2.3
Bij het aanmaken van een account wordt er automatisch een wachtwoord gegenereerd. De Gebruiker kan het wachtwoord altijd opvragen door gebruik te maken van de “Wachtwoord vergeten”-functie op het Portaal. De Gebruiker zal dit wachtwoord vertrouwelijk behandelen en niet met derden delen.

2.4
De Gebruiker krijgt bij het aanmaken van een account toegang tot een “delen-met-vrienden”-functie, waarmee de Gebruiker, op eigen initiatief, anderen kan informeren over het Portaal door e-mails te sturen via het Portaal. De Gebruiker is verplicht alleen mensen te informeren die de Gebruiker zelf kent en de Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het vaststellen dat de ontvanger prijs stelt op deze e-mail.

2.5
De Gebruiker is verplicht zich steeds actueel geïnformeerd te houden over de dan geldende Voorwaarden en de Gebruiker accepteert dat Bedrijfspandenmatch.nl het recht heeft de Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. Waar mogelijk zal Bedrijfspandenmatch.nl wijzigingen van of in de Voorwaarden een redelijke periode van tevoren aankondigen, bijvoorbeeld op de homepage van het Portaal, bij het inloggen door de Gebruiker en/of per e-mail.

2.6
De Gebruiker heeft te allen tijde het recht zonder aankondiging zijn/haar account per direct te deactiveren. Een eventueel Smart User abonnement eindigt daarmee eveneens en vanaf dat moment worden geen nieuwe termijnbedragen meer voor het Smart User abonnement in rekening gebracht. Reeds gefactureerde Smart User termijnbedragen blijven verschuldigd en worden, indien reeds betaald, niet gerestitueerd.


3. Gebruik door kopers en huurders van bedrijfsruimtes

3.1
Gebruikers die bedrijfsruimte zoeken mogen enkel een account aanmaken en contactgegevens van personen achter advertenties opvragen wanneer zij dit doen voor zichzelf of voor directe gezinsleden of andere directe verwanten. Alle aan de Gebruiker verschafte contactgegevens of andere persoonsgegevens van verkopers/verhuurders, zullen door de Gebruiker uitsluitend worden gebruikt voor de communicatie met de desbetreffende verkoper/verhuurder en zullen door de Gebruiker niet voor andere doeleinden worden gebruikt. De Gebruiker is verplicht ervoor zorg te dragen dat de inhoud van geplaatste zoekadvertenties waarheidsgetrouw en voldoende specifiek is. Het is de Gebruiker niet toegestaan om contactgegevens, waaronder namen, telefoonnummers, e-mailadressen, of URL’s in de zoekadvertentie te vermelden. De Gebruiker gaat ermee akkoord dat het geüploade materiaal op aan het Portaal verwante portalen van Bedrijfspandenmatch.nl of aan haar verbonden ondernemingen kan worden getoond of door Bedrijfspandenmatch.nl voor marketingdoeleinden kan worden geplaatst op advertentiewebsites van derden of op sociale media. 

3.2
Gebruikers kunnen altijd gratis een account aanmaken en daarmee een zoekopdracht en een zoekadvertentie op het Portaal aanmaken. Wanneer een verkoper/verhuurder een betaalde advertentie voor een bedrijfsruimte heeft geplaatst dan kunnen Gebruikers met een gratis account gratis de contactgegevens van die verkoper/verhuurder opvragen. Om ook de contactgegevens van verkopers/verhuurders op te kunnen vragen die een gratis advertentie voor een bedrijfsruimte hebben geplaatst, dient de Gebruiker zijn account op te waarderen naar een betaald Smart User account. Elke Gebruiker kan op ieder moment, indien beschikbaar, zijn account opwaarderen naar een Smart User account, wat een reeks van voordelen heeft in de vorm van vele extra mogelijkheden om nog sneller een bedrijfsruimte te vinden. Deze voordelen zijn:
1: toegang tot het volledige overzicht van beschikbarebedrijfsruimteop het Portaal;

2: een kwaliteitskeurmerk voor de advertentie van de Gebruiker dat zichtbaar is voor de Gebruikers die bedrijfsruimte aanbieden;
3: een hogere plaatsing van de advertentie in de zoekresultaten op het Portaal, zodat de Gebruikers die bedrijfsruimtes aanbieden deze eerder zien;
4: toegang tot het volledige notificatiesysteem van het Portaal, zodat de Gebruiker direct per email op de hoogte wordt gebracht van nieuw beschikbare bedrijfsruimtes op het Portaal.

3.3
Bij het aanmaken van een account als bedrijfsruimtezoekende accepteert de Gebruiker dat zijn of haar contactgegevens en advertenties op verschillende dynamische wijzen gedeeld kunnen worden met andere Gebruikers van ons portaal. Het Portaal is ingericht om Gebruikers die een bedrijfsruimte zoeken in contact te brengen met Gebruikers die een bedrijfsruimte aanbieden. Daarnaast geven en krijgen Gebruikers toestemming om contact met elkaar op te nemen per email of telefoon aangaande de verhuur, verkoop, huur of aankoop van bedrijfsruimte.

3.4
Indien de Gebruiker niet aan zijn verplichtingen als bedoeld in dit artikel 3 voldoet, is Bedrijfspandenmatch.nl gerechtigd het account van de desbetreffende Gebruiker direct af te sluiten en de advertenties van de Gebruiker te verwijderen. Zodra de zoektocht naar bedrijfsruimte niet meer actueel is, is de Gebruiker verplicht de zoekadvertentie zo snel mogelijk – en in ieder geval binnen twee (2) dagen – te deactiveren.4.
Gebruik door verkopers en verhuurders van bedrijfsruimtes

4.1
Gebruikers die bedrijfsruimte aanbieden zijn verplicht naar zijn/haar beste vermogen alleen Gebruikers die op zoek zijn naar een bedrijfsruimte te benaderen met bedrijfsruimte aanbod dat overeenkomt met de geldende wensen van deze kopers/huurders, zoals staat aangegeven in de zoekadvertenties op het Portaal.

4.2
Alleen verkopers/verhuurders van bedrijfsruimtes, en makelaars die in opdracht van of namens verhuurders of kopers van bedrijfsruimtes optreden, zijn gerechtigd een account als verkoper/verhuurder aan te maken op het Portaal. Deze Gebruikers mogen alleen advertenties aanmaken voor de verhuur of verkoop van bedrijfsruimtes ten aanzien waarvan zij bevoegd zijn deze te verhuren of te verkopen.

4.3
De Gebruiker die handelt als verkoper/verhuurder is er volledig voor verantwoordelijk dat de informatie in de advertentie waarheidsgetrouw en voldoende specifiek is en een representatieve voorstelling van de werkelijkheid geeft. De Gebruiker garandeert gerechtigd te zijn de gegevens via het Portaal zelf ter beschikking te stellen aan Bedrijfspandenmatch.nl en andere Gebruikers. Door gegevens via het Portaal ter beschikking te stellen verleent Gebruiker aan Bedrijfspandenmatch.nl en andere Gebruikers het recht om die gegevens te gebruiken in het kader van het Portaal zonder hiervoor enige vergoeding verschuldigd te zijn. Daarnaast verleent Gebruiker door gegevens via het Portaal ter beschikking te stellen het recht aan Bedrijfspandenmatch.nl om die gegevens op aanverwante portalen van Bedrijfspandenmatch.nl of aan haar verbonden ondernemingen te tonen, en om die gegevens voor marketingdoeleinden te plaatsen op advertentiewebsites van derden, en op sociale media te plaatsen zonder hiervoor enige vergoeding verschuldigd te zijn.

4.4 
Het is Gebruikers niet toegestaan contactgegevens, zoals namen, telefoonnummers, e-mailadressen en internetadressen, in de advertenties of geüploade materialen te vermelden. Bij de toezending van het aanbod van bedrijfsruimte of andere communicatie met potentiële huurders/kopers en/of andere Gebruikers, verplicht de Gebruiker die handelt als verkoper/verhuurder zich ervoor zorg te dragen, dat geen van zijn contactgegevens toegankelijk zijn voor andere Gebruikers of derden. Dit betekent onder meer dat het de Gebruiker niet is toegestaan met meerdere Gebruikers contact op te nemen op een manier waardoor zij kennis krijgen van elkaars e-mailadressen. Alle aan de Gebruiker die handelt als verkoper/verhuurder verschafte contactgegevens of andere persoonsgegevens, zullen door die Gebruiker uitsluitend worden gebruikt voor de communicatie met potentiële kopers/huurders en zullen door de Gebruiker niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

4.5
Gebruikers die optreden als verkoper/verhuurder kunnen gratis een account aanmaken en daarmee een zoekopdracht of een verkoop-/verhuuradvertentie aanmaken op het Portaal. In dat geval kunnen Gebruikers die bedrijfsruimte zoeken en die een Smart User account hebben contact met hen opnemen. Daarbij kan de Gebruiker die optreedt als verkoper/verhuurder er op ieder moment, indien beschikbaar, voor kiezen het account tegen betaling op te waarderen naar een Smart User account, wat een reeks van voordelen biedt om sneller een huurder of koper voor een bedrijfsruimte te vinden. Deze voordelen zijn:
1: toegang tot het volledige overzicht van Gebruikers die op zoek zijn naar een bedrijfsruimte en daarvoor een advertentie op het Portaal hebben aangemaakt;
2: de mogelijkheid voor alle Gebruikers die op zoek zijn naar een bedrijfsruimte om direct contact op te nemen met deze Gebruiker, ook de Gebruikers die op zoek zijn naar een bedrijfsruimte en geen Smart User account hebben;
3: een hogere plaatsing van de advertentie in de zoekresultaten op het Portaal, zodat de Gebruikers die bedrijfsruimtes zoeken deze eerder zien.

4.6
Bij het aanmaken van een account als verhuurder/verkoper accepteert de Gebruiker dat zijn of haar contactgegevens en advertenties op verschillende dynamische wijzen gedeeld kunnen worden met andere Gebruikers van ons Portaal. Het Portaal is ingericht om Gebruikers die een bedrijfsruimte zoeken in contact te brengen met Gebruikers die een bedrijfsruimte aanbieden, en Gebruikers geven en krijgen toestemming om contact met elkaar op te nemen per email of telefoon aangaande de verhuur, verkoop, huur of aankoop van bedrijfsruimtes.

4.7

In geval een Gebruiker niet aan zijn verplichtingen als bedoeld in dit artikel 4 voldoet, is Bedrijfspandenmatch.nl gerechtigd tot directe sluiting van het account van de desbetreffende Gebruiker en tot verwijdering van één of meer van de advertentie(s) van deze Gebruiker, zonder dat zij gehouden is tot restitutie van door de Gebruiker betaalde bedragen. Zodra de bedrijfsruimte waarmee wordt geadverteerd is verkocht of verhuurd, moet de advertentie door de Gebruiker zo snel mogelijk – en in ieder geval binnen één (1) dag – gedeactiveerd worden.

 

5. Disclaimer

5.1
Het Portaal is een advertentieplatform, waar huurders, kopers, verhuurders en verkopers adverteren met vraag en aanbod van bedrijfsruimte. De advertenties die worden weergegeven op het Portaal zijn opgesteld en aangeleverd door Gebruikers. Gebruikers zijn zelf verantwoordelijk om de juistheid en volledigheid van de informatie die door (andere) Gebruikers in advertenties is opgenomen te controleren. Gebruikers dienen zich ervan bewust te zijn dat andere Gebruikers misbruik kunnen proberen te maken van het Platform. Gebruikers zijn zelf verantwoordelijk om maatregelen te treffen om te voorkomen dat zij slachtoffer worden van misbruik van het Portaal. Bedrijfspandenmatch.nl draagt geen enkele verantwoordelijkheid, en is niet aansprakelijk, voor de inhoud van door Gebruikers aangeleverde informatie in een advertentie, andere informatie die wordt verstrekt of uitgewisseld door Gebruikers, of afspraken of overeenkomsten die tussen Gebruikers worden gemaakt of gesloten en enig misbruik van het Portaal door andere Gebruikers. Bedrijfspandenmatch.nl sluit voorts, voor zover wettelijk toegestaan, alle aansprakelijkheid uit voor alle schade die Gebruikers lijden in verband met (i) ieder gebruik van het Portaal en de diensten van Bedrijfspandenmatch.nl; (ii) de beschikbaarheid en functionaliteit van het Portaal en wijzigingen van het Portaal en de diensten van Bedrijfspandenmatch.nl; (iii) onjuiste informatie op het Portaal of in enige communicatie van Bedrijfspandenmatch.nl aan Gebruiker.

5.2
Bedrijfspandenmatch.nl is voorts nimmer aansprakelijk voor enige indirecte of gevolgschade waaronder begrepen – maar daartoe niet beperkt – winst- en inkomstenderving, verlies van Gebruikers of verwachte besparingen, of welke andere schade dan ook, behoudens voor zover de uitsluiting van zulke aansprakelijk wettelijk niet is toegestaan. De in dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van Bedrijfspandenmatch.nl. Iedere aansprakelijkheid van Bedrijfspandenmatch.nl jegens Gebruiker is in ieder geval beperkt tot de totale waarde van het abonnementsgeld dat Gebruiker aan Bedrijfspandenmatch.nl heeft betaald in het jaar voorafgaande aan het jaar waarin de schadeveroorzakende gebeurtenis zich voordoet.

5.3
De Gebruiker vrijwaart Bedrijfspandenmatch.nl en stelt haar schadeloos tegen aanspraken van derden voor schade die zij hebben geleden of stellen te hebben geleden als gevolg van het gebruik van informatie die de Gebruiker op het Portaal plaatst of anderszins met andere Gebruikers uitwisselt, of die op enige andere wijze verband houden met het gebruik van het Portaal door de Gebruiker, of die op enige andere wijze verband houden met het gebruik van de gegevens die Gebruiker via het Portaal aan Bedrijfspandenmatch.nl en andere Gebruikers.

5.4
Bedrijfspandenmatch.nl is er niet voor verantwoordelijk in hoeverre contact tussen Gebruikers, al dan niet tot stand gekomen via het Portaal of de overige diensten van Bedrijfspandenmatch.nl, leidt tot totstandkoming van enige overeenkomst tussen de Gebruikers. Bedrijfspandenmatch.nl is bij dergelijke overeenkomsten geen partij en geen bemiddelaar. Bedrijfspandenmatch.nl biedt Gebruikers door middel van het Portaal enkel de gelegenheid om op elkaars advertenties te reageren.

5.5
In de gevallen waarin het Portaal informatie van een website van een derde verzamelt, bijvoorbeeld van een vastgoedpartij of een andere derde partij, is Bedrijfspandenmatch.nl niet aansprakelijk voor de juistheid, inhoud of representativiteit van deze informatie.


6. Privacy

De informatie, waaronder persoonsgegevens, die een Gebruiker opgeeft bij het aanmaken van een account of bij gebruik van het Portaal, wordt geregistreerd door Bedrijfspandenmatch.nl. Deze informatie wordt vertrouwelijk behandeld in overeenstemming met Deense en andere toepasselijke privacywetgeving, op basis waarvan Bedrijfspandenmatch.nl als verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens wordt beschouwd. Meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens is opgenomen in ons Privacy Statement en ons Cookie Statement.


7. Betaling en tevredenheidsgarantie

7.1
Alle aankopen op het Portaal van producten en diensten van Bedrijfspandenmatch.nl (indien beschikbaar) vinden online plaats en alle vermelde prijzen zijn inclusief btw.

7.2
De betaling van abonnementsgelden voor het Smart User account gebeurt online via iDeal, SEPA Direct Debit of met een reeks creditcard types, waaronder Visa, Mastercard, etc. Wanneer de betaalmethode van de Gebruiker verloopt of geblokkeerd wordt, wordt het Smart User account aan het eind van de actuele periode automatisch beëindigd. Betalingsgegevens worden ingevoerd in een scherm met beveiligde betaling en deze worden overgedragen aan de betalingsprovider via SSL.

7.3
Alle betaalde diensten op het Portaal (indien beschikbaar) zijn in abonnementsvorm en worden op verzoek van de Gebruiker geleverd vanaf het moment van betaling. Op het Portaal wordt steeds aangegeven of het gaat om een abonnement voor een bepaalde of voor een onbepaalde duur. Een abonnement voor een bepaalde duur wordt stilzwijgend voortgezet met telkens een abonnement voor dezelfde duur zodat het Smart User abonnement niet onbedoeld eindigt. Stopzetten van een Smart User abonnement vereist een actieve handeling en kan te allen tijde met onmiddellijke ingang. Vanaf dat moment worden geen nieuwe termijnbedragen meer voor het Smart User abonnement in rekening gebracht. Reeds gefactureerde termijnbedragen voor het Smart User abonnement blijven verschuldigd en worden, indien reeds betaald, niet gerestitueerd. Het Smart User abonnement kan worden in- of uitgeschakeld wanneer de Gebruiker is ingelogd op zijn of haar profiel, onder de link "jouw profiel" bovenaan de website Bedrijfspandenmatch.nl. Bovendien kun je op de pagina “Facturen etc.” alle facturen zien. 

 

8. Gebruik en misbruik van het Portaal

8.1
In geval van misbruik van het Portaal of bij een tekortkoming door een Gebruiker in de nakoming van zijn verplichtingen onder de Voorwaarden, heeft Bedrijfspandenmatch.nl het recht het account van de Gebruiker op te schorten of te sluiten, Gebruiker uit te sluiten van toekomstig gebruik van het Portaal, de inhoud van de advertenties en zoekadvertenties te verwijderen en iedere overeenkomst met de Gebruiker met onmiddellijke ingang op te zeggen zonder schadeplichtig te zijn jegens Gebruiker. Een eventueel Smart User abonnement van Gebruiker eindigt daarmee eveneens en vanaf dat moment worden geen nieuwe termijnbedragen meer voor het Smart User abonnement in rekening gebracht. Reeds gefactureerde termijnbedragen voor het Smart User abonnement blijven verschuldigd en worden, indien reeds betaald, niet gerestitueerd.

8.2
In geval de handelingen van de Gebruiker een verlies van informatie op het Portaal veroorzaken, of op een andere manier schade toebrengen aan het Portaal of andere Gebruikers, is de Gebruiker aansprakelijk voor alle ontstane schade, waaronder die voor verlies van informatie. 

8.3
De Gebruiker mag het Portaal niet decoderen of op een andere manier proberen toegang te krijgen tot de broncode of tot de documentatie bijbehorende het Portaal, waaronder (maar niet uitsluitend) de infrastructuur, opbouw en samenhang van het Portaal, behalve voor zover zulks het gevolg is van normaal gebruik van het Portaal.

8.4
De Gebruiker mag de toegang tot het Portaal niet verkopen, overdragen, distribueren, verhuren, leasen, uitlenen of op een andere manier een ander dan de Gebruiker zelf toegang geven tot het Portaal.

8.5
De Gebruiker zal op het Portaal geen informatie of ander materiaal plaatsen die inbreuk maakt op enige rechten van derden of (anderszins) strafbaar, in strijd met de goede zeden of onrechtmatig is.

8.6
Bij constatering van onjuistheden of onrechtmatigheden in de informatie die een andere Gebruiker op het Portaal heeft geplaatst, kunt u dit aan Bedrijfspandenmatch.nl melden via info@bedrijfspandenmatch.nl. Een medewerker van Bedrijfspandenmatch.nl zal de melding bekijken en indien de informatie verwijderen indien Bedrijfspandenmatch.nl dat noodzakelijk acht.9. Overige bepalingen

9.1
Bedrijfspandenmatch.nl is gerechtigd bij het uitvoeren van diensten aan Gebruiker, waaronder het ter beschikking stellen van het Portaal en betalingsmiddelen, derden in te schakelen.

9.2
Klachten over de diensten van Bedrijfspandenmatch.nl moeten binnen bekwame tijd nadat de Gebruiker de gebreken in de diensten heeft geconstateerd, worden gemeld bij Bedrijfspandenmatch.nl. Hiertoe kan de Gebruiker zich richten tot support@bedrijfspandenmatch.nl. Bedrijfspandenmatch.nl streeft ernaar ingediende klachten binnen 48 uur te behandelen maar zal dit in ieder geval binnen twee (2) weken doen.

9.3
Bedrijfspandenmatch.nl heeft een voorlichtingsinitiatief ontwikkeld, met als doel oplichting bij bedrijfspandadvertenties en het algehele huurproces te minimaliseren. Meer hierover kan men hier lezen. De Gebruiker is zich er van bewust dat zij zelf verantwoordelijk is om maatregelen te treffen om oplichting te voorkomen.

 

10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

10.1
Op de Voorwaarden, alsmede op alle aanbiedingen, orders en overeenkomsten tussen Bedrijfspandenmatch.nl en Gebruiker is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

10.2
Geschillen die ontstaan naar aanleiding van tussen partijen gevoerde onderhandelingen, aanbiedingen, orders, de Voorwaarden of overeenkomsten, tussen Bedrijfspandenmatch.nl en de Gebruiker, zullen door de bevoegde rechter in Amsterdam worden beslecht, behoudens voor zover de bevoegdheid van een ander gerechtis voorgeschreven onder Nederlands recht.